عن المشروع

 یک کمپین آنلاین را با عنوان ” آنها میگویند که” راه اندازی کرده است تا بی اطلاعی ها و شایعات پیرامون پناهندگان در بلغارستان را مدیریت کند. از طریق این سامانه شورای مشورتی پناهندگان در پی شناسایی و مدیریت این شایعات و رد کردن آنها با استفاده از منابع رسمی و فراهم کردن اطلاعات صحیح و قابل اتکا در مورد پناهندگان است. 

 

شروع زندگی در یک کشور جدید معمولا شامل ساختن روشی جدید برای تبادل اطلاعات است. مخصوصا برای دسترسی به خدمات پایه، جایی که جامعه ی پناهنده منابع اطلاعاتی جایگزین ایجاد می کنند که معمولا شامل اطلاعات نادرست و شایعات است.

 

صدمات ناشی از شایعات محدود به پناهندگان نمیشود بلکه جامعه ی پذیرنده را نیز نگران میکند. پناهندگانی که در جستجوی زندگی جدیدی بیرون از کشورشان هستند معمولا تصمیماتشان برای آینده خود را بر اساس  اطلاعات نادرستی که رسانه ها در بلغارستان خواسته یا ناخواسته پخش میکنند که از طرفی تصویر جامعه پذیرنده را نامیزبان ارائه می دهد و از طرف دیگر پناهندگان را با گسترش ناامیدی و دادن اطلاعات غلط در باره کشور و  بازار کار و جامعه و موقعیت های موجود،  تشویق به ترک بلغارستان میکند.

هدف این سامانه پر کردن این شکاف و قرار گرفتن به عنوان منبع اطلاعاتی ترجیحی با انتشار موضوعاتی که مورد علاقه و درباره ی پناهندگان است، میباشد.