کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بلغارستان.

نمایندگی این سازمان در بلغارستان کمکهایی را برای سازمانها و نهادهای مردمی که مستقیم یا غیر مستقیم با پناهندگان کار میکنند، فراهم کرده است. همچنین این سازمان پیشرفتهایی که در سیستم ملی حفاظت (از پناهندگان) مطابق با تغییرات مداومی که در سیستم پناهندگان اروپا رخ میدهد، حمایت میکند.

www.unhcr.bg
مجلس مهاجران و پناهندگان بلغارستان.

مجلس مهاجران و پناهندگان بلغارستان پشتیبانی های راهبردی را برای ذینفعان بر اساس توسعه و ایجاد زیرساختهای اطلاعات در مورد ادغام پناهندگان در بلغارستان از طریق دفاع و تلاش برای تقویت همکاری میان ذینفعان مختلف و افزایش ظرفیت آنها را، فراهم کرده است. مجلس مهاجران و پناهندگان بلغارستان این ساختار اطلاعاتی ادغام پناهندگان را که هدفش ذینفعان و پناهندگان است را، حفظ میکند

www.refugee-integration.bg; www.bcrm-bg.org
صلیب سرخ بلغارستان

سرویس پناهندگان و مهاجرین صلیب سرخ بلغارستان تعدادی فعالیت ها و خدمات که امور اجتماعی و مالیِ ادغام شخصی که قبولی بشردوستانه و یا پناهندگی را دارد را پشتیبانی میکند و همچنین یک مرکز اطلاع رسانی و ادغام را برای پناهندگان دارد. صلیب سرخ بلغارستان همچنین تقویت سازمانی و تلاشهای مؤسسات غیر دولتیِ جامعه ی پناهندگان و مهاجرین را پشتیبانی میکند. همچنین نظارت بر وضعیت مراکز ثبت نام و پذیرش و مراکز انتفال مرتبط با سازمان دولتی پناهندگان در شورای وزرا و همچنین خانه‌های مخصوص برای اِسکان موقت اتباع خارجی را دارد

www.redcross.bg
کمیته ی هلسینکی بلغارستان

برنامه برای حفاظت حقوقیِ پناهندگان و مهاجران کمیته ی هلسینکی بلغارستان، مشاوره ی مخصوص حقوقی را رایگان فراهم میکند: حضور در طول مدت بررسی پرونده، حمایت قانونی مستقل و حرفه ای، حمایت در مقابله با دادگاه و دیگر سازمانهای دولتی، همکاری برای ادغام موفق، حمایت جهت بازگشت داوطلبانه به کشور مبدا. برنامه برای حفاظت حقوقیِ پناهندگان و مهاجران. کمیته ی هلسینکی بلغارستان همچنین در پیشرفت خط مشی مدرنِ بلغارستان در امور پناهندگان و مهاجران مشارکت دارد

www.bghelsinki.org
کاریتاس صوفیا

کاریتاس صوفیا تعدادی از فعالیت ها برای پشتیبانی از روند ادغام در جامعه ی بلغارستان شامل مشاوره ی اجتماعی، پشتیبانی روان شناسی، دوره زبان بلغاری، همراهی برای ثبت آدرس، ثبت دکتر خانواده، کمک در یافتن مسکن و کار، کلاس های هنری، برنامه های مسکن، برنامه راهنمایی و … را فراهم میکند. کاریتاس صوفیا مرکزی برای توانبخشی اجتماعی و ادغام برای پناهندگان (آنای مقدس) را در اختیار دارد.

http://www.caritas-sofia.org/
شورای زنان پاهنده در بلغارستان

شورای زنان پاهنده در بلغارستان به پناهجویان و پناهندگان کمک میکند. این سازمان اطلاعات دوره ای، ترجمه و همراهی با سازمانها، مشاوره قانونی و اجتماعی، و همراهی‌های اداری، فراهم کردن کمکهای اجتماعیروانی برای نیازهای افراد آسیب‌پذیر و هدایت آن‌ها به خدمات مناسب در اجتماع را فراهم میکند. مهمترین حوزه ای که شورای زنان پاهنده در بلغارستان در آن فعال است: برنامه‌هایی برای کار مستقیم با پناهجویان و مهاجران، فعالیت‌های تخصصی و دفاع، جذب سرمایه و تبلیغات

www.crw-bg.org
بنیان دسترسی به حقوق (فار)

بنیان دسترسی به حقوق خدمات حقوقی به مهاجران، پناهندگان و افراد بی وطن را در موارد آشکار مشکل در دسترسی به حقوق را ارائه میدهد.

فار تحقیقات مستقل و دوره آموزشی و برنامه‌های مشاوره ای را هدایت میکند. فار سامانه ی اطلاع رسانی  را در اختیار دارد

(Migrantlife.bg)

www.farbg.eu
مرکز حقوقی صدایی در بلغارستان

صدایی در بلغارستان، خدمات حقوقی و دفاع را برای مهاجرانی که در پی پناه و همچنین پناهندگان در بلغارستان را فراهم میکند. صدایی در بلغارستان همچنین کمپین های دفاع و فعالیت‌هایی با هدف بنیان‌گذاری سازمان هاو تمرینات قضایی و همچنین قانون گذاری در امتداد استانداردهای اروپایی و جهانی در کارنامه دارد

www.centerforlegalaid.com
جمعیت مولتی کولتی

جمعیت مولتی کولتی در پیشرفت جمعیت ها، حضور مدنی، همبستگی، ادغام مهاجران و پناهندگان و حقوق بشر فعال است. این جمعیت، در هر دو سطح مستقیم و قانون گذاری فعال است و همچنین کار آفرینی اجتماعی را پیشرفت داده است. این جمعیت هماهنگ کننده ی بخش بلغارستان وبسایت اروپایی ادغام است. این سازمان همکار ملی شبکه ی اروپایی برای کار در حوزه ی تحصیلات مهاجران (سیریوس) است.

www.multikulti.bg