Представителство на Върховния kомисариат за бежанците на ООН в България (ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците)

Представителстото на ВКБООН в България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила в рамките на непрекъснато развиващата се общоевропейска система за убежище.

 

www.unhcr.bg
Българсkи съвет за бежанци и мигранти

Бъпгарският съвет за бежанци и мигранти предоставя стратегическа подкрепа на заинтересовани страни, като разработва и поддържa информационна инфраструктура за интеграция на бежанците в България, осъществява застъпническа дейност и работи за укрепване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни и развитие на техния капацитет. Български съвет за бежанци и мигранти поддържа информационна инфраструктура за интеграцията на бежанци, насочена към заинтересованите страни и самите бежанци.

 

www.refugee-integration.bg; www.bcrm-bg.org
Български Червен кръст

Бежанско-мигрантската служба на Български Червен кръст осъществява редица от дейности за подпомагане социалната и икономическа интеграция на лица, потърсили и получили бежански или хуманитарен статут и поддържа Интеграционно-информационен център за бежанци. БЧК също подпомага и институционалното укрепване и работа на неправителствени организации на бежанските и мигрантски общности, както и осъществява мониторинг на условията в регистрационно-приемателните центрове и транзитния център на Държавната агенция за бежанците при МС и на специалните домове за временно настаняване на чужденци на МВР.

 

www.redcross.bg
Български хелзинкски комитет

Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет предлага безплатни специализирани правни консултации: представителство в хода на бежанската процедура, професионална и независима адвокатска защита, защита пред съда и други държавни институции, съдействие за успешна интеграция, подпомагане на доброволното репатриране. Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет също участва в развитието на съвременната бежанска и миграционна политика на България.

 

www.bghelsinki.org
Каритас София

Каритас София предоставя  редица дейности за подпомагащи процеса на интеграция в българското общество, включително социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистрация, за записване при личен лекар, помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, менторска програма  и други.  Каритас София поддържа Център за социална рехабилитация и интеграция за бежанци ,,Св. Анна“.

 

 

http://www.caritas-sofia.org/
Съвет на жените бежанки в България

Съвет на жените бежанки в България подпомага лицата търсещи и получили международна закрила. Сдружението осигурява своевременно информация, превод и придружаване до институции, социално и правно консултиране, хуманитарна и административна помощ, изготвя психо-социална оценка на нуждите на уязвимите лица и ги насочва към подходящи услуги в общността. Основните направления в които СЖББ работи са: програми за директна работа с бежанци, търсещи закрила и мигранти; експертна дейност и застъпничество; фондонабиране и публичност.

 

www.crw-bg.org
ФАР – Фондация за достъп до права

Фондация за достъп до права – ФАР предоставя правна помощ на имигранти, бежанци и хора без гражданство в ситуации, разкриващи систематични проблеми в достъпа до права. ФАР провежда независими изследвания и осъществява обучения и застъпнически събития. ФАР поддържа информационната платформа Migrantlife.bg

 

www.farbg.eu
Център за правна помощ „Глас в България“

Център за правна помощ „Глас в България“ предоставя правна помощ и застъпничество за мигранти, търсещи закрила и бежанци в България. ЦПП ,,Глас в България“ също осъществява застъпнически кампании и дейности, насочени към установяване на институционални и съдебни практики, както и на законодателство, които са в съответствие с международните и европейските стандарти.

 

www.centerforlegalaid.com
Мулти култи колектив

Мулти култи колектив работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешките права. Мулти култи колектив работи както на терен, така и на ниво политики, а също и развива и собствено социално предприемачество.  Мулти култи колектив е координатор за България на Европейския уебсайт за интеграция. Организацията е национален партньор на европейската мрежа за политики в сферата на образованието на мигранти СИРИУС

 

www.multikulti.bg

 

Партньори: